کارت باشگاه مشتریان

کارت باشگاه مشتریان

کارت وفاداری (هواداری)  و یا همان کارت باشگاه مشتریان به منظورجذب مشتری بیشتر و حفظ مشتریان قدیمی ارائه داده میشود. کارت باشگاه مشتری به صورت فیزیکی و مجازی وجود دارد. این کارت باشگاه مشتریان به سیستم اصلی سازمان و یا فروشگاه متصل می شود. بنابراین می توان پنل مخصوصی برای ... ادامه مطلب